Poplatky za štúdium na pol roka

- školné za I. polrok šk. roka 2023/24 je potrebné uhradiť do 15. októbra 2023

- školné za II. polrok šk. roka 2023/24 je potrebné uhradiť do 15. marca 2024


Hudobný odbor                                 50 €

Výtvarný odbor                                 30 €

Tanečný odbor                                  30 €

Literárno - dramatický odbor           30 €

Audiovizuálny odbor                        30 €

Žiaci PŠ (materská škola)                 15 €