O nás

Pracoviská SZUŠ BRIOSO

Sídlo SZUŠ BRIOSO je v ZŠ Budatín Slovenských dobrovoľníkov 122/7 Žilina.

Vyučovanie na SZUŠ BRIOSO prebieha na elokovaných a na detašovaných pracoviskách.

Pôsobíme na:

ZŠ s MŠ Brodňanská 110, Žilina - Brodno,

ZŠ s MŠ Gaštanová 56, Žilina,

Elokovanom pracovisku ZŠ s MŠ Gaštanová - ZŠ s MŠ Na stanicu 27 Žilina - Bytčica,

ZŠ Skalka 34, Lietavská Lúčka,

ZŠ Školská 49, Žilina - Závodie,

ZŠ Do Stošky 8, Žilina - Bánová,

Detašovanom pracovisku Ateliér SZUŠ BRIOSO, Námestie M. R. Štefánika 1, Žilina,

Detašovanom pracovisku ZŠ Rajecké Teplice,

Detašovanom pracovisku Hollého 66, Žilina.

História školy

 • Súkromná základná umelecká škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina vznikla na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o zaradení školy do siete škôl a školských zariadení číslo 2012-6623/18063:1-916, a na základe ustanovenia §16 ods.6 a § 22 zákona číslo 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bola zaradená do siete škôl a školských zariadení dňa 22. 05. 2012 ako samostatná rozpočtová organizácia na úseku základného školstva.

  Zriaďovacia listina bola vydaná dňa 20. 7. 2012 s dátumom zriadenia školy 1. 9. 2012.

  Súkromná základná umelecká škola začala svoju činnosť 1. septembra 2012 s počtom žiakov 492.

  Súkromná základná umelecká škola poskytuje umelecké vzdelávanie v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium v učebných a v študijných odboroch vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách umeleckého zamerania a v konzervatóriách. Škola svojím hudobným, výtvarným, tanečným a literárno - dramatickým odborom predstavuje školu, ktorá poskytuje na základnom stupni vzdelávania umelecké vzdelávanie pre žiakov so zvýšeným záujmom a predpokladmi o umeleckú tvorbu.


 • Správa SZUŠ BRIOSO o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

  za školský rok 2020/21


  Vyhodnocovacia správa za šk. rok 2019/20